Members

Team members, July 2017

Yan Feng, Professor

Lei Zhang, Research Associate

Shuzhen Cui, Research Assistant

Huawei Jiang, Research Assistant

Jiaqi Zhou, Postdoctoral researcher

Tingwei Fan, Ph.D. student, 2013

Xuezong Yang, Master student, 2013; Ph.D. student, 2016

Weiwei Pan, Master student, 2014; Ph.D. student, 2017

Jinyan Dong, Ph.D. student, 2015

Qing Zhao, Master student, 2015, jointly supervised

Jiapin Qian, Master student, 2016

Xin Cheng, Master student, 2017

 

Former members:

Xiuyan Chen, postdoctoral research associate, 2014 ~2016, now at Shenyang Normal University

Jinmeng Hu, Ph.D. Student, 2010~2015, now at China Aerospace Science & Industry Corporation

Lingxia Chen, Master student, 2011~2014

Jianhua Wang, Ph.D. Student, 2011~2013, jointly supervised

group photo

Group Photo,July 3, 2014